UPP Allmäna regler Jaktprovsregler för Breton
Jaktprovsregler för Bracco Italiano, Spinone och Weimaraner Anvisningar för särskilt prov
Särskilda bestämmelser för funktionärer och domare
Korthals Griffon Hem / Jaktprovsregler SKF
 
 Aktuellt  Valpar  Till salu  Varför
Jaktprovsregler SKF
 Länkar
 
 

JAKTPROVSREGLER

för Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar
Fastställda av Svenska Kennelklubben (SKK) att gälla under tidsperioden
2002-07-01 - 2007-06-30.


Ras tillhörande Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar som saknar rasklubb och/eller rasspecifika bedömningsgrunder provas tills vidare enligt dessa regler för WEIMARANER. Épagneul francais provas enligt dessa regler för BRETON.
Korthals Griffon provas enligt reglerna för Weimaraner
Inehåll: Allmäna regler Jaktprovsregler för Breton Jaktprovsregler för Bracco Italiano, Spinone och Weimaraner Anvisningar för särskilt prov Särskilda bestämmelser för funktionärer och domare

ALLMÄNNA REGLER

§1 ÄNDAMÅL

Jaktprovets ändamål är att under jaktmässiga former bedöma stående fågelhundars jaktegenskaper till gagn för avel och viltvård. Hunden skall provas som stående fågelhund vid prov på ripa, fält- eller skogsfågel. Annan jaktbar fågel må godkännas. Bracco italiano, Spinone och Weimaraner kan även provas på tryckande hårvilt (ej klövvilt).

§2 PROVENS ANORDNANDE

Jaktprov kungörs genom Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar och arrangeras av Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar eller dess rasklubbar. Jaktprov skall till tid och plats vara godkänt av Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar och fastställt av SKK. Vid prov skall av Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar godkänd domare tjänstgöra.

För provets riktiga genomförande och anordnande ansvarar den arrangerande rasklubben. Den arrangerande rasklubben utser domare, provledare, och vid behov kommissarie. Markvisare skall utses vid fältprov. Provledaren skall vara godkänd av arrangerande rasklubb, vara väl insatt i regler och den praktiska tillämpningen av dessa. Arrangör av jaktprov kan vid behov begränsa antalet deltagare. Varje rasklubb äger rätt att årligen arrangera en rasmönstring där deltagandet kan begränsas till egna rasen/raserna.

Efter ansökan hos Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar kan rasklubb inom dessa regler anordna särskilt prov. Anvisningar för särskilt prov utfärdar Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar.

§3 RÄTT ATT DELTAGA

Jaktprovet är öppet för hund av ras som tillhör Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar och vars ägare och förare är medlem i Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar eller annan av SKK erkänd kennelorganisation under förutsättning att hunden:

a) inte tillhör tjänstgörande provledare eller de senaste sex månaderna ägts eller tränats av denne.
b) inte tillhör eller de senaste sex månaderna ägts eller tränats av tjänstgörande domare eller domaraspirant och skall starta i den klass någon av dessa tjänstgör.
c) inte tillhör eller de senaste sex månaderna ägts eller tränats av familjemedlem till person som avses under punkten b).
d) inte av veterinär p g a skada eller sjukdom belagts med startförbud eller av domare eller provledare bedöms vara i uppenbart dålig kondition.
e) inte är folkilsken, skotträdd eller aggressiv mot andra hundar.
f) ifråga om tik, att den inte är löpsk. Undantag får göras av arrangör under förutsättning att den löpska tiken inte tillåts påverka andra hundar.
g) dräktig tik får inte deltaga 30 dagar före valpning, beräknat från 63 dagar efter första parningen, samt får ej heller delta förrän 75 dagar efter valpning.
h) ifråga om kryptorchid hund, att detta anges i prislista. Kryptorchid hund får dock inte deltaga i internationellt prov.
i) vaccinerats enligt gällande bestämmelser.
j) i övrigt uppfyller de krav som av SKK uppställts för deltagande vid prov.

Hund som vid tre tillfällen tilldelats 0 pris, p g a att den visat aggressivitet eller tydligt flyktbeteende äger inte rätt att delta. Med tydligt flyktbeteende menas då hund kastar sig paniskt iväg från domare/funktionär och det inte finns någon möjlighet att närma sig hunden på naturlig väg.

För att stambokföring skall kunna ske skall hunden vara registrerad i SKK eller i annan av SKK godkänd kennelorganisation.

Svenskägd hund skall vid anmälningstidens utgång vara registrerad i SKK. Svenskägd hund som är född före 2001-01-01 kan ha norskt registreringsnummer. För utlandsägd hund skall kopia av registreringsbeviset medfölja anmälan till prov. I de fall ovanstående krav ej uppfylls kommer erhållna resultat att annulleras. Kontroll av ID-märkning skall ske, om arrangören så beslutar kan denna ske genom stickprov. Är hunden märkt med microchip skall ägare/förare tillhandahålla avläsningsapparatur.

Arrangör äger rätt att begränsa antalet deltagare vid prov. Detta skall kungöras före aktuellt prov.

Vid överanmälan sker lottning.

§4 OACCEPTABELT BETEENDE

Hundar som under prov uppvisar ett oacceptabelt beteende genom att visa aggressivitet, göra utfall eller på annan sätt uppträda hotfullt mot människor och/eller andra hundar skall avvisas från provområdet.

Tjänstgörande domare, provledare och/eller kommissarie är skyldig att på särskild blankett skriftligen till SKK rapportera då hund under prov visat oacceptabelt beteende enligt ovan. Det åligger arrangör att tillse att blanketten finns tillgänglig vid arrangemanget.

§5 DOPING OCH ANDRA OTILLBÖRLIGA FÖRHÅLLANDEN

Av SKKs fastställda bestämmelser "Nationellt dopingreglemente för hund" gäller.

§6 ANMÄLAN och ANMÄLNINGSAVGIFT

Anmälan om deltagande vid prov skall ske på av Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar fastställt sätt. Anmälan skall vara provets arrangör tillhanda fastställt datum. Anmälningsavgift, vars storlek bestäms av arrangerande rasklubb, skall vara inbetald den dag då anmälningstiden utgår. Anmälningsavgiften återbetalas:

a) om utlyst prov inställs.
b) vid bestyrkt hinder för hunds deltagande varöver anmälaren ej råder.
Provdeltagare skall snarast meddela provledningen om anmäld hund ej kommer till start.
c) vid begränsat prov till den som inte kan beredas plats.

§7 STARTORDNING

Startordningen bestäms i varje klass genom lottning av provledaren varvid hänsyn skall tas till förare som anmält flera hundar. Domaren bestämmer hur länge hunden varje gång skall provas, hur ofta och - bortsett från starten - mot vilken partner. Infinner sig inte förare på utsatt tid får denne, om möjlighet finns, starta på annan tid som provledaren bestämmer.

§8 BETYG- och PRISSÄTTNING, PROTOKOLL

Det åligger domaren att fastställa betyg/pris, att föra protokoll och att inom av Specialklubb för Kontinentala Fågelhundars styrelse bestämd tid insända domarberättelserna. Domaren bör efter provets slut ge provdeltagarna såväl muntlig som skriftlig kritik, även beträffande hundar som inte gått till pris eller inte blivit godkända.

§9 HUNDÄGARENS ANSVAR

För skada som hund har åsamkat ansvarar dess ägare enligt gällande lag.

§10 PROTEST

Domslut kan ändras i följande fall:

a. om fel av teknisk art har begåtts.
b. om hunden inte haft rätt att delta enligt gällande bestämmelser.

Deltagare kan således inte protestera mot domarens bedömning och fria skön.

Frågan om ändring av domslut prövas:

1. efter protest från provdeltagare vars rätt berörs av det klandrade domslutet.
2. efter anmälan från provledaren eller från den domare som fattat domslutet.
3. efter beslut av Specialklubb för Kontinentala Fågelhundars styrelse/SKK att av annan anledning ta upp frågan om ändring av visst domslut.

Protest mot domslut skall vara skriftlig. Den skall lämnas in till provledaren innan provet avslutats och den dag som det klandrade domslutet meddelades och vara åtföljd av protestavgift motsvarande dubbel anmälningsavgift.

Om protest lämnas in av någon som inte är berättigad till detta eller om protesten inte är åtföljd av fastställd protestavgift, skall protesten omedelbart avvisas. Sådant beslut fattas av provledaren.

Godkänns protesten ändras hundens pris i resultatlistan, alternativt omprövas hunden, och protestavgiften återbetalas.

Om ett godkännande av protesten medför att hundens pris utgår ur prislistan, återbetalas förutom protestavgiften, också anmälningsavgiften.

Beslut lämnas skriftligen till den som protesterat.

Den provdeltagare som berörs av provledarens beslut kan överklaga till Specialklubben för Kontinentala Fågelhundars styrelse. Överklagandet skall ske skriftligt och skall ha inkommit till Specialklubben för Kontinentala Fågelhundars styrelse senast två veckor efter dagen för provledningens beslut.

Ändring i resultatlista kan ske inom två år från provtillfället.

JAKTPROVSREGLER FÖR BRETON

§ 11 Vapen och skytte

Hagelgevär är det som normalt används vid jaktprov. Vid prov som anordnas under tid då fågel ej får fällas kan dock 9 mm startpistol ersätta gevär. Den vapentyp som används skall vara densamma för alla klasser under hela provet. Där startpistol används kan domaren fungera som skytt. Bortsett från detta undantag skall det på varje provgrupp finnas en särskilt utsedd skytt som med gevär (eller pistol enligt ovan) skjuter enligt domarens anvisning. Vid skogsprov kan även domaren fungera som skytt.

§ 12 Kvalitetsklass

Unghundsklass (ukl) är öppen för hundar som första bedömningsdagen uppnått 9 månader men ej uppnått 24 månaders ålder.

Bedömningen avser i första hand hundens naturliga egenskaper, viltfinnarförmåga, sök och stil. Begränsad eftergång i skottsituation tolereras men unghunden skall vara så pass dresserad och samarbetsvillig, att dess arbete kan bedömas.

Fågel behöver ej fällas. Ej heller apporteras.

Speciellt för bedömning i ukl gäller:

För erhållande av pris krävs en minsta släpptid på 30 minuter.


Öppen klass (ökl) är öppen för hundar som bedömningsdagen uppnått 9 månaders ålder.

I denna klass skall den färdigdresserade hunden bedömas och hänsyn tagas både till naturliga egenskaper och dressyr.


Elitklass (ekl) är öppen för alla hundar som har erhållit ett första pris i öppen klass. I denna klass skall den färdiga hunden bedömas och höga krav på hunden skall ställas.


I samtliga klasser gäller:

Hundarna skall om möjligt ges lika släpptid tills dess varje hund är färdigprovad.

Hund som tar stånd strax efter kopplingsorder må få situationen bedömd.

För erhållande av 1:a pris krävs i ökl och ekl en släpptid på minst 60 minuter och för pris minst 30 minuters släpptid.

För erhållande av 1:a pris krävs dessutom att hunden självständigt har funnit fågel, skall visat resning, visat lugn i flog och skott och eventuellt fall, samt bör hunden ha två godkända fågelbehandlingar. Om fågeln lyfter utan hundens medverkan, t.ex. när föraren kommer fram skall detta ej belasta hunden, och 1:a pris kan under sådana förhållanden utdelas trots att hunden ej fått tillfälle att visa resning.

§ 13 Bedömning

Generellt för samtliga klasser

Hund över vilken skott ej lossats i samband med fågeltagning kan ej tilldelas pris.

Fel som utesluter hund från pris i alla klasser är:

a. Angrepp på tamdjur.
b. Uppenbar viltskygghet och skotträdsla.
c. Upprepad skallgivning under söket.
d. Hund som går helt ur hand.
e. Allvarligt störande av partner. (Sådan hund kan om tiden medger omprövas mot ny partner.)

Diskvalificerande fel i ökl och ekl är:

a. Förföljande av vilt.
b. Vägran att apportera.
c. Vägran att sekundera eller stanna på order med påföljd att stående partner störs.

Viltfinnarförmåga

a. Med viltfinnarförmåga menas hundens förmåga att finna och behandla vilt på ett för jakten ändamålsenligt sätt.
b. Upprepade stötar och stånd utan resultat skall avsevärt belasta hunden, medan effektivitet skall premieras.
c. Om hunden stöter fågel skall denna respekteras genom att hunden håller sig lugn och inväntar order från föraren.
d. Detsamma gäller om fågel utan hundens förvållande lyfter i närheten av denne och bedöms observerad av hunden.
e. Hund som nonchalerar beckasin skall ej belastas.

Sök

a. Söket skall vara energiskt, snabbt, lagom stort, och med tydligt begär att finna vilt. Det skall vara sådant att anvisad mark blir genomsökt och att vilt ej lämnas bakom hunden.
b. Hund som söker utanför anvisad mark skall återkallas.
c. Självständigt sök, där hunden vänder rätt mot vind, skall premieras.

Stil

Med stil menas hundens sätt att föra sig i sök, på stånd och under avancering.
Begreppet stil skall ingå i den ändamålsenliga värderingen.

Stånd

a. Hundens stånd skall vara stående fast med skarp markering av funnet vilt.
b. Vid stånd för fågel, som löper undan, bör hunden icke stå kvar utan självmant följa löpan och återknyta kontakten med fågeln.
c. Hundens förmåga att sätta fågel skall premieras.
d. Stånd kan anmälas av föraren. Om så sker är det domaren som avgör om hunden fattat stånd eller ej.
e. Stånd för annat jaktbart vilt belastar ej bedömningen.

Avancering och resning

Avancering och resning skall ske villigt och under förarens kontroll. Hunden skall följa löpande fågel i god kontakt med föraren. Föraren skall under avanceringen hela tiden befinna sig bakom hunden och får icke vidröra den.

I uppflog och skott skall hunden hålla sig lugn.

Hund som vägrar avancera eller resa, kan icke tilldelas pris. Resningsorder ges av föraren enligt anvisning från domaren.

Apportering

Apportering är obligatorisk för pris i öppen klass och elit klass varför alltid minst ett apportobjekt (av art som gäller för jaktprovet) skall medföras i varje grupp.

Av föraren medfört vilt kan användas sedan det godkänts av domaren.

Hunden skall alltid prövas i apportering (fälld eller utlagd fågel) första gången det skjuts över hunden i ett av domaren godkänt fågelarbete. Om hunden tar nytt stånd under apportsöket, reses fågel snarast, varefter apportsöket återupptas. Skulle hunden då ej lyckas finna och apportera fälld fågel skall utlagd apport ej tillämpas.

Domaren avgör om hunden i detta läge skall anses vara färdigbedömd eller ges ännu en chans.

Hund som genomfört godkänd apport på utlagd fågel prövas ej mer på sådan. Målet är dock att fälla fågel (där så får ske) med åtföljande apport.

Krav för godkänd apport

Hunden skall på förarens order snabbt och säkert söka fälld eller utlagd fågel, hämta densamma och lämna den i förarens hand. Där fågel ej kan fällas, läggs apportobjektet ut i flygriktningen 20 - 40 meter från hunden. När "utläggaren" återvänt verkställs apportsök som om fågel fällts.

Föraren skall under hundens apportsök förhålla sig avvaktande i utgångsläget men kan - efter domarens anvisning - få stödja hunden i söket.

Hund som apporterar, utan att order om apportering givits (fall-, knall- apport) kan högst tilldelas 2:a pris.

Sekundering

Hunden skall sekundera eller av föraren hindras störa stående partner. Spontan sekundering skall premieras. Sekunderad eller stoppad hund skall kopplas under partners fågelarbete. Hund som ej sekunderar eller ej kan stoppas, diskvalificeras i ökl och ekl.

Lydnad och samarbetsvilja

Hundens lydnad och samarbetsvilja skall bedömas under hela provet. Hunden skall vara samarbetsvillig och kunna dirigeras med små medel.

Uthållighet

God uthållighet är en viktig egenskap hos en fågelhund. Den korta tid ett prov pågår tillåter ingen verklig kontroll av hundens förmåga till längre arbete. Skulle därför dålig uthållighet konstateras under den korta provtiden, skall detta betraktas som ett allvarligt fel.

§ 14 Prisvalörer

Första pris

Första pris skall tilldelas hund som fyller synnerligen högt ställda krav enligt § 12.

I öppen klass och framför allt elitklass fordras även att hunden är lydig och färdigdresserad, medan man i unghundsklass lägger större vikt vid hundens naturliga anlag.

Förstapristagare kan tilldelas hederspris.

Andra pris

Andra pris skall tilldelas hund, som fyller högt ställda krav enligt § 12.

Även för andra pris skall öppenklass och elitklasshunden vara lydig och dresserad, medan man i unghundsklassen mer ser till de naturliga anlagen.

Tredje pris

Tredje pris tilldelas hund som fyller ställda krav på jaktliga egenskaper. För denna prisvalör kan dock smärre fel tolereras, både anlags- och dressyrmässiga. Grundtanken skall dock vara att varje hund, som tilldelas pris på prov, skall vara väl användbar för praktisk jakt.

Anvisningar för skogsprov

Här anges endast de avvikelser från fjäll- och fältprov som är nödvändiga för genomförande av skogsprov. Provet genomförs endast i ökl och ekl.

Allmänt

Provet genomförs huvudsakligen i skogsbevuxen terräng där skogsfågel normalt förekommer.

Antalet hundar per domare och dag: maximalt sex (6) stycken.

Skytt utses som vanligt, men även domaren kan medföra vapen med rätt att skjuta över provad hund.

Ordningsföreskrifter

Endast en hund vid varje släpp.

Bedömning

Söket skall vara anpassat efter terrängen och följsamt och hunden skall självmant hålla god kontakt med föraren.

Rapportering är ej obligatorisk men skall räknas som särskild förtjänst, om den leder till resultat.

Anvisningar för särskilt prov

Särskilt prov innebär att provdeltagarna själva anskaffar provmark. Vid provet skall minst 3 hundar och minst 2 förare deltaga. För provets riktiga genomförande och anordnande ansvarar den arrangerande rasklubben.

Provmark

Medlem som disponerar lämplig provmark kan anmäla detta till rasklubb. Rasklubb skall senast 7 dagar före provet till av Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar utsedd jaktprovsansvarige meddela tid, plats samt provledare och domare för provet.

Klasser

Särskilt Prov kan anordnas i samtliga klasser.

Anmälan

Anmälan sker på av klubben fastställt sätt till rasklubben , som fördelar startplatser i mån av tillgång. Dock har den som ställer provmarken till förfogande alltid företräde. Deltagande hund skall vara anmäld senast tre dagar före startdag.

Anmälningsavgift

Anmälningsavgiften inbetalas före provstart till rasklubben. Avgiften bestäms av rasklubbens styrelse.

Domarkostnad

Rasklubben träffar överenskommelse med domare om ekonomisk ersättning.

Prislistor

Rasklubben upprättar prislistor , som signeras av redovisningsansvarige och därefter översändes till Specialklubb för Kontinentala Fågelhundars jaktprovsansvarige.

Anvisningar för domare

Inledning

Domaren skall verkställa bedömningen efter fritt skön inom gällande regler och bestämmelser.

Domarens beslut kan ej överklagas. Se även § 10.

Provmarkens utnyttjande

Det åligger tjänstgörande domare att utnyttja disponibel mark på ett ändamålsenligt sätt, att vid varje släpp ange marschriktning och yttre gräns för söket samt tillse att förarna ej rusar framåt i marken utan låter hundarna noggrant avsöka anvisad terräng.

Sök mot vind

Provet skall ledas så att hundarna om möjligt bereds tillfälle att söka mot vinden.

Utbildning (elev, aspirant)

Domare är skyldig att på Specialklubb för Kontinentala Fågelhundars anmodan handleda domarelev samt att tillsammans med provledaren examinera domaraspirant.

Olika former av jaktprov

Vid fältprov har man vanligen - till skillnad från fjällprov och skogsprov - mycket begränsad terräng till förfogande. Därför kräver man att hundarna avsöker fältet utan att lämna några större luckor. Detta regelbundna sök blir vid fjällprov och skogsprov mindre betydelsefullt. Här ser man mera till hundens förmåga att utnyttja de möjligheter terräng och vindförhållanden erbjuder för att nå kontakt med fågel i ofta glest besatta stora områden.

Öppen kritik

För att underlätta för deltagare och publik att följa provet skall domaren genom öppen kritik - om möjligt efter varje släpp - meddela sin syn på hundarna. Domaren meddelar vid lämpligt tillfälle vilka hundar som är färdigbedömda och vilka som fortsätter. Om hund genom diskvalificerande fel slår ut sig själv skall domaren omedelbart ge besked därom.

JAKTPROVSREGLER FÖR BRACCO ITALIANO, SPINONE OCH WEIMARANER

Korthals Griffon provas enligt reglerna för Weimaraner

§15 KLASSINDELNING

Unghundsklass (UKL)

för hundar som uppnått en ålder av 9 men inte 24 månader.

Öppenklass (ÖKL)

för hundar som uppnått en ålder av 9 månader och som vid prov tidigare erövrat högst ett 1:a pris ÖKL enligt dessa regler eller vid motsvarande prov i utlandet som godkänts av SKK.

Elitklass (EKL)

för hundar som vid prov tidigare erövrat 1:a pris ÖKL enligt dessa regler.

§16 BEDÖMNINGSGRUNDER och PROVENS GENOMFÖRANDE


BRACCO ITALIANO och SPINONE provas i fält-, vatten- och apportarbete.

Godkänt viltspårprov, AKL, och vattenarbete krävs före start på fältprov.

Betyg sätts för varje provgren med 0 eller 4-10.

För godkännande erfordras lägst betyg 4.

Hund som tilldelas lägst betyg 4 i fältarbete skall i ÖKL och EKL prövas sammanlagt minst 30 minuter.

Hund som tilldelas betyg 7 eller däröver skall prövas sammanlagt minst 60 minuter.

Hund som under fältarbetet inte kommit för fågel kan noteras "ej för fågel" (eff).

Hederspris (HP) kan utdelas.

Hundarna får stundtals trava under fältarbetet.

Koefficient för BRACCO ITALIANO, SPINONE och GAMMEL DANSK HÖNSEHUND

UKL, ÖKL, EKLKoefficientMax poäng
1.Fältarbete 10100
2.Vattenarbete 550
3.Apportarbete 220
Summa poäng: 170
Pris PoängLägst betyg i fältarbete
1:a pris 1307
2:a pris905
3:a pris504


WEIMARANER (och Korthals Griffon) provas i fält-, vatten-, spår- och apportarbete samt i EKL även i apportruta.

Godkänt betyg i vatten- och spårarbete samt apportruta för EKL krävs före start på fältprov.

Betyg sätts för varje provgren med 0 eller 4 - 10.

För godkännande erfordras lägst betyg 4.

Hund som tilldelas lägst betyg 4 i fältarbete skall i ÖKL och EKL prövas sammanlagt minst 30 minuter.

Hund som tilldelas betyg 7 eller däröver skall prövas sammanlagt minst 60 minuter.

Hund som under fältarbetet inte kommit för fågel kan noteras "ej för fågel" (eff).

Hederspris (HP) kan utdelas.

Koefficient för WEIMARANER

  Koefficient Koefficient Max poängMax poäng
UKL, ÖKL EKLUKL, ÖKL EKL UKL, ÖKLEKL
1.Fältarbete1.Fältarbete 10 10 100100
2.Apportarbete2.Apportarbete 2 2 2020
3.Vattenarbete3.Vattenarbete 5 5 5050
4.Spårarbete4.Spårarbete 5 5 5030
  5.Apportruta - 3 -30
Summa poäng:200200
Pris Poäng UKL, ÖKL Poäng EKLLägst betyg i fältarbete
1:a pris 160 1847
2:a pris 120 1385
3:a pris80 924

Proven skall i möjligaste mån likna jakt.

Proven kan för alla klasser genomföras som odelat prov (alla delgrenar genomföres vid ett och samma provtillfälle) eller som delat prov (eftersöksgrenar respektive fältarbete med apport genomförs vid skilda tillfällen). Resultat i eftersöksgrenar vid delat prov får inte tillgodoräknas vid odelat prov.

Vid delat prov skall spår- och vattenarbete genomföras vid ett och samma provtillfälle. Det bästa resultatet under jaktåret (1/7 - 30/6) får tillgodoräknas vid sammanställningen av totalpoängen. Endast resultat från prov i spår- och vattenarbete före jaktårets fältprov får tillgodoräknas.

Betyg multipliceras med för provgrenen gällande koefficient. Sålunda uträknade värden summeras för samtliga provgrenar i klassen och ger totalpoängen. Hund som inte erhållit lägst betyg 4 i samtliga provgrenar kan inte tilldelas pris. Helhetsintrycket av hundens arbete skall vara avgörande vid betygsättning/prissättning och alltför stor vikt skall inte läggas vid tillfälligt begångna fel.

§17 FÄLT- och APPORTERINGSARBETE

Hundarna provas parvis. Då särskilda förhållanden inte medger parvis prövning, exempelvis i täckt terräng eller dimma, får hundarna provas en och en.

Så snart domaren bedömer att en hund inte kommer att kunna godkännas har domaren rätt att avbryta provet för hunden i fråga.

I UKL skall särskilt värdesättas tidigt utvecklade och arbetsvilliga hundar med god jaktlust och goda jaktanlag. Eventuella brister i dressyren får inte i nämnvärd grad påverka betygsättning av helhetsintrycket. I UKL behöver fågel inte fällas, men i jaktbar situation skall skott lossas i samband med stånd resning eller flog. Med jaktbar situation avses att fågeln är inom skotthåll.

I ÖKL och EKL skall skott lossas i samband med stånd och resning eller flog, för att hunden skall kunna godkännas. Vidare bör fågel vara fälld i samband med stånd och resning samt skall minst två fågeltagningar ha förekommit för att betyg 8 eller högre skall kunna tilldelas på fältarbetet.

Hundens förmåga att under rådande förhållanden finna och behandla vilt, liksom dess allmänna jaktegenskaper skall noga uppmärksammas.

Hunden skall i sök och övriga arbeten föras utan onödiga kommandon eller signaler och den skall villigt låta sig dirigeras. Söket och farten skall vara anpassat efter rådande vind- och terrängförhållanden. Marken skall avsökas väl. Inget vilt på vilket hunden provas bör förbigås inom avsökt terräng. Ihållande rotning medför sänkt betyg.

Vid bedömningen skall särskild vikt fästas vid att hunden självständigt funnit fågel och spontant fattat stånd, samt att hunden på förarens kommando efter domarens order, frimodigt avancerat och rest fågel. I samband härmed skall skott ha lossats och om möjligt fågel ha fällts. Löpande fågel skall hunden följa bestämt och villigt. Ovilja att resa fågel medför sänkt betyg. I ÖKL och EKL kan hund ej tilldelas betyg 7 eller högre om hunden ej fått tillfälle att visa resning då fågel lyfter utan hundens medverkan.

Vid avancering får föraren inte beröra eller uppehålla sig framför hunden. Hänsyn skall dock tas till rådande omständigheter och terrängförhållanden vad avser förarens placering i förhållande till hunden vid avancering. Då hunden fattat stånd skall partner omedelbart kopplas.

Hund som "stjäl stånd" ådrar sig sänkt betyg. I ÖKL och EKL blir hund som går förbi stående partner och stöter vilt diskvalificerad.

Om hunden som fattat stånd är skymd för domare och/eller förare, räknas det hunden till förtjänst om den rapporterar eller kan avlockas från stånd.

Vid prov på skogsfågel räknas det hunden till förtjänst om den står för löpa och inväntar föraren.

I flog, skott och fall skall hunden förhålla sig lugn. Hund som rusar vid nämnda situation ådrar sig sänkt betyg.

Hund skall på förarens kommando efter domarens order, säkert och snabbt apportera fällt vilt och bringa det till föraren i samma skick som hunden fann viltet. Spontan apportering av fallvilt under pågående prov räknas hunden till godo. Hundens förmåga att rätta apportgreppet efter viltets tyngd och art skall observeras. Hundens apportgrepp får inte vara sådant att det skadar viltet.

Fälld fågel/vilt skall apporteras om det är möjligt. Blir inte viltet fällt skall kastapport utföras.

Hunden skall vara lös och sitta ca 1 meter vid sidan av föraren. Viltets nedslagsplats skall i ÖKL och EKL vara skymd för hund och förare. Skott skall lossas. Viltet skall avlämnas i förarens hand. Olydnad före apportkommando belastar apportarbetet.

Hund som envist förföljer tamboskap, ren, hjortdjur eller oskadat småvilt bör uteslutas.

Bedömningen skall vara mildast i UKL och hårdast i EKL.

§18 VATTENARBETE

Hundens vattenpassion samt dess förmåga att apportera i vatten skall provas.

Vid startplatsen skall domaren meddela föraren provområdets gränser. Särskild tidsfrist för vattenarbetets utförande bör inte meddelas, men domaren har rätt att avbryta provet. Hundar som ännu inte provats skall anvisas en bestämd uppehållsplats, från vilken de inte kan iaktta pågående vattenarbete.

Vid vattenarbetet skall användas för ändamålet lämplig fågel.

Hunden skall vara lös och sitta ca 1 meter vid sidan av föraren.

Hunden skall på förarens kommando efter domarens order, raskt och villigt gå i vattnet. Hunden skall rätta apportgreppet efter viltets tyngd och art och avlämna viltet i förarens hand. Apportgreppet får inte vara sådant att det skadar viltet. Hund som visar olydnad före apportkommando ådrar sig sänkt betyg.

Extra hjälp såsom ytterligare skott eller stenkastning får inte förekomma.

I UKL utförs vattenarbetet genom apportering av en på öppet vatten utkastad fågel. Skott avlossas inte. Vattendjupet skall vara sådant att hunden måste simma minst halva sträckan.I UKL utförs vattenarbetet genom apportering av en på öppet vatten utkastad fågel. Skott avlossas inte. Vattendjupet skall vara sådant att hunden måste simma minst halva sträckan.

I ÖKL utförs vattenarbetet genom eftersök och apportering av i bevuxet (om möjligt i vass) vatten omedelbart efter skott utkastad fågel. Själva utkastet skall vara högt, så att hunden har möjlighet att iaktta förloppet. Fågeln skall kastas 40 - 60 meter från startplatsen beroende på provplatsen och vattentemperaturen. Vattendjupet skall vara sådant att hunden måste simma minst halva denna sträcka.

I UKL och ÖKL skall hunden sitta lös ca 1 meter från föraren och förhålla sig lugn i skott och kast. Hund som går i skott eller kast kan inte erhålla högsta betyg.

I EKL utförs vattenarbetet genom eftersök och apportering av i bevuxet (om möjligt i vass) vatten utlagd fågel. Fågeln läggs ut osynligt för hunden. Skott avlossas inte. Föraren skall anvisas fallplatsen. Söket dirigeras av föraren från stranden med kommandon, tecken och signaler.

Fågeln skall ligga 40 - 60 meter från startplatsen beroende på provplatsen och vattentemperaturen. Vattendjupet skall vara sådant att hunden måste simma minst halva sträckan.

(nedanstående stycke gäller endast weimaraner)

Då hunden är på väg tillbaka till stranden avlossas ett skott och omedelbart efter kastas en fågel synlig för hunden, denna skall apporteras efter det att den första fågeln avlämnas korrekt.

§19 SPÅRARBETE (Weimaraner)

Hunden skall provas i sin förmåga att spåra upp och apportera småvilt. Provet skall i UKL ske på släpad fågel eller hårvilt, i ÖKL på släpat hårvilt. I EKL skall provet ske på släpat jaktbart rovvilt eller annat hårvilt. Annat hårvilt än rovvilt skall ha en vikt av minst 3 kg. Släpobjektet skall vara kallt. Släpspåret skall läggas i bukter (i UKL endast i svaga bukter) och om möjligt i medvind.

I UKL skall spåret vara ca 100 meter, i ÖKL ca 200 meter och i EKL ca 300 meter. Startplatsen markeras i UKL och ÖKL. I EKL är startplatsen i en markerad ruta om 10 x 10 meter. Spårets sträckning markeras till ledning för domaren.

Vid spårslutet läggs det släpade apportviltet, som döljs något.

Föraren får i UKL och ÖKL visa hunden startplatsen och spårriktningen, varefter hunden skall ta sig an spåret metodiskt. Föraren får i UKL föra hunden i en minst 5 meter lång lina under hela spåret.

I ÖKL får föraren följa hunden i en minst 5 meter lång lina i högst 5 meter, varpå hunden lösgörs från linan och föraren återgår till startplatsen.

I EKL får hunden föras i en minst 5 meter lång lina i den markerade rutan, dock skall hunden vara lös när den lämnar rutan. Hunden skall genom spårning finna det släpade viltet och utan anmaning apportera det till startplatsen, där apporten avlämnas.

Hundens förmåga att rätta apportgreppet efter viltets tyngd och art skall observeras.

Hunden skall avlämna viltet i förarens hand. Apportgreppet får inte vara sådant att det skadar viltet. Föraren skall, i ÖKL och EKL, under hundens arbete kvarstanna vid startplatsen.

Lyckas inte hunden i sitt arbete har föraren rätt att två gånger kalla in hunden och på nytt från startplatsen anvisa spåret. Lyckas hunden först i andra försöket ges högst betyg 8 och i tredje försöket högst betyg 6. Hund som gräver ner apportvilt skall underkännas.

APPORTERINGSRUTA (endast Weimaraner EKL)

Hunden skall provas i sin förmåga att markera flera vilt, söka av angivet terrängparti, apportera samt dess samarbetsförmåga och dirigerbarhet.

Provrutan skall vara ca 50 x 50 meter och väl avvallad. Föraren får förflytta sig längs rutans hela baslinje och mittlinjen intill rutans mitt. Rutans hörn och mittlinje intill mitten skall vara markerade.

Innan bedömningen börjar skall två apportvilt (hårvilt) läggas ut i rutan utan att hund och förare kan se detta. Då bedömningen börjar skall hunden sitta lös ca 1 meter vid sidan om föraren, bakom baslinjen vid mittlinjen. Två skott avlossas. Efter vart och ett av skotten kastas ett apportvilt (fågel), varefter ett tredje skott avlossas. Två av apportviltet skall ligga i rutans bortre hälft.
Samtliga apportvilt skall ligga i rutan.

Föraren får med kommandon, tecken och signaler dirigera hunden. Avlämning av apportviltet skall ske vid startplatsen. Hundens förmåga att rätta apportgreppet efter viltets tyngd och art skall observeras. Hunden skall avlämna apportviltet i förarens hand. Apportgreppet får inte vara sådant att det skadar viltet.

Särskild tidsfrist för apporteringsarbetet utförande bör inte meddelas, men domaren har rätt att avbryta provet. För högsta betyg skall alla apportobjekt inbringas. För godkänt (betyg 4) krävs att minst 3 apportobjekt inbringas.

§20 PROVS AVBRYTANDE

Domaren skall avbryta prov om föraren inte är villig att släppa hund i anvisad terräng eller i övrigt följa av domaren lämnade anvisningar. Då hund visat sig folkilsken, skotträdd eller aggressiv mot andra hundar, eller då hund enligt domarens åsikt är i uppenbart dålig kondition, skall domaren likaledes avbryta provet. Domaren och/eller provledaren skall avbryta provet om hund agas. Provledaren skall rapportera sådan händelse till Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar styrelse.

Prov skall även kunna avbrytas på hundförarens begäran, dock först sedan domaren färdigbedömt det aktuella momentet.

§21 DOMARENS ÅLIGGANDEN

Det åligger domaren att följa de föreskrifter och anvisningar som lämnas av provledaren för uppdragets fullföljande. Domaren leder provgruppen och skall vid bedömningen ta hänsyn endast till egna iakttagelser. Vid spårarbete får dock uppgifter inhämtas från särskilt utsedd observatör.

Önskemål som framförs av hundförare skall i möjligaste mån tillgodoses, under förutsättning att det inte strider mot provreglerna eller i övrigt är oskäliga. Eftersom det för prövning av apportering är mycket viktigt att få fågel fälld, kan domare uppdra åt mer än en skytt att medverka.
Vid prov på skogsfågel må domaren själv agera skytt.

ANVISNINGAR FÖR SÄRSKILT PROV


Särskilt prov kan få anordnas efter ansökan till Specialklubb för Kontinentala Fågelhundars styrelse. Rasklubb skall senast 7 dagar före provet meddela tid, plats samt domare och provledare för provet till av Specialklubbens för övriga Kontinentala Fågelhundar utsedd funktionär.

Anmälan om deltagande vid prov skall ske på av Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar fastställt sätt.

Vid särskilt prov skall minst 3 hundar och minst 2 förare deltaga. För provets riktiga genomförande och anordnande ansvarar den arrangerande rasklubben.

Särskilt prov kan anordnas som delat eller odelat prov i alla klasser.

Deltagaranmälan till särskilt prov skall vara arrangör tillhanda senast tre dagar före provdag.

Provavgift bestäms av arrangerande rasklubbs styrelse.

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR FUNKTIONÄRER OCH DOMARE

ALLMÄNT

Vid prov skall allt vilt behandlas enligt gällande lagar. Skadat vilt skall snarast avlivas.

Apportvilt skall godkännas av provledaren. Provdeltagare kan inte ställa krav på att ett visst vilt skall användas till en viss hund.
Apportvilt skall förvaras på lämpligt avstånd från respektive prov/startplats.

SPÅRARBETE

Vilt, som förflyttas över mark där hund skall provas, måste hanteras så att blod inte droppar samt så att kontakt med mark och vegetationen undviks. Lämpligen förvaras viltet i plastsäckar.

All onödig vistelse i provmarken skall undvikas.

Släpspår skall läggas på betryggande anstånd från varandra (minst 75 meter). Kortare avstånd kan accepteras om terrängen genom väg, vattendrag eller liknande erbjuder en klar och naturlig avgränsning mellan spåren.
Spår får aldrig korsa trafikerad väg.

Minst halva spårsträckan bör vara synlig för domaren.

VATTENARBETE

Om i vattenarbetet i ÖKL och EKL inte kan erbjudas nya områden för varje hund skall provplatsen avvallas noga av hund som ej deltar i provet.

APPORTERINGSRUTA (EKL, Weimaraner)

Om i apporteringsruta det inte kan erbjudas nya områden för varje hund skall provplatsen avvallas noga av hund som ej deltar i provet.